en_banner (1)
banner3
banner (1)
Sensus suw ölçegi üçin impuls okaýjy

Sensus suw ölçegi üçin impuls okaýjy

NB-IoT aýratynlyklary 1. Iş ýygylygy: B1, B3, B5, B8, B20, B28 we ş.m : Nearakyn wagtda tehniki hyzmat etmek üçin ulanylyp bilner, şeýle hem NB-ni hasabat bermäge itergi berip biler.Kuwwatly duýgur usuly kabul edýär, duýgurlyga duýgurlygy ýokary.Iň ýakyn maý ...

Okamak → HAK
Kamera göni okalýan suw ölçeýjisi

Kamera göni okalýan suw ölçeýjisi

Ulgam giriş Giriş ýokary kesgitli kamerany almak, AI gaýtadan işlemek we uzakdan geçiriş ýaly kameranyň ýerli tanamak çözgüdi, aýlaw tekerini okamagy sanly maglumata öwrüp we platforma geçirip biler.Emeli intellekt tehnologiýasyny ulanmak bilen, öz-özüňi öwrenmek ukybyna eýe.Kameranyň uzakdan tanamak çözgüdi ýokary kesgitli kamerany almagy, şekili gysmagy gaýtadan işlemegi we platforma uzakdan geçirmegi, hakyky okalmagy ...

Okamak → HAK
NB / Bluetooth Iki re modeimli Metr okamak moduly

NB / Bluetooth Iki re modeimli Metr okamak moduly

Ulgam topologiýasy Esasy aýratynlyklar: Ultra pes güýji sarp etmek: Kuwwatlylygy ER26500 + SPC1520 batareýa paketi 10 ýyl ömrüne ýetip biler.Ansat giriş: Tory täzeden gurmagyň zerurlygy ýok we ony operatoryň bar bolan ulgamynyň kömegi bilen gönüden-göni ulanyp bolýar.Örän kuwwatlylygy: 10 ýyllyk doňdurylan maglumatlary, 12 aýlyk doňdurylan maglumatlary saklamak.Iki taraplaýyn aragatnaşyk: Uzakdan geçirişden we okamakdan başga-da, uzakdan sazlamany we talap parametrlerini, dolandyryş klapanlaryny ...

Okamak → HAK
LoRaWAN Iki re modeimli metr okamak moduly

LoRaWAN Iki re modeimli metr okamak moduly

Ulgam komponentleri HAC-MLLW (LoRaWAN goşa tertipli metr okamak moduly), HAC-GW-LW (LoRaWAN şlýuzasy), HAC-RHU-LW (LoRaWAN tutawaçlary) we maglumat dolandyryş platformasy.Ulgam aýratynlyklary 1. Ultra uzak aralyk aragatnaşyk LoRa modulýasiýa tertibi, uzak aragatnaşyk aralygy.Derweze bilen metriň arasyndaky wizual aragatnaşyk aralygy: şäher gurşawynda 1km-5km, oba gurşawynda 5-15 km.Derweze bilen metriň arasyndaky aragatnaşyk tizligi iň uzak aralyk aragatnaşygyny durmuşa geçirip, uýgunlaşýar ...

Okamak → HAK
NB-IoT Magnit däl induktiw ölçeg moduly

NB-IoT Magnit däl induktiw ölçeg moduly

Modul aýratynlyklary 3.6 3.6V batareýa bilen işleýän batareýanyň ömri 10 ýyla ýetip biler.● Işleýän ýygylyk zolagy 7008509001800MHz, ýygylyk nokadyna ýüz tutmagyň zerurlygy ýok.Output Iň ýokary çykyş güýji: + 23dBm ± 2dB.Rece Kabul ediş duýgurlygy -129dBm ýetip biler.● Infragyzyl aragatnaşyk aralygy: 0-8 sm.Tehniki aýratynlyklar parametri Min görnüşli iň ýokary bölümler Iş naprýa 3.eniýesi 3.1 3.6 4.0 V Iş temperaturasy -20 25 70 orage Saklaýyş temperaturasy -40 - 80 ℃ ...

Okamak → HAK
R160 Gury görnüş Köp jetli Magnit däl induksion suw ölçegi

R160 Gury görnüş Köp jetli Magnit däl induksiýa ...

Aýratynlyklar residentialaşaýyş jaýlary üçin amatly, köplenç jemgyýetçilik hyzmatlary üçin ulanylýar Gyzgyn we sowuk suw üçin, mehaniki hereketlendiriji Içimlik suw bilen ulanmak üçin kepillendirilen ISO4064 standartyna laýyk gelýär IP68 Suw geçirmeýän derejeli MID şahadatnamasy Elektromehaniki bölünişik, çalşylýan batareýa Tehniki aýratynlyklar elementiň parametrleri Takyklyk synpy 2 Nominal diametri DN15 ~ DN20 klapan ýok ...

Okamak → HAK
Diehl gury bir uçuşly suw hasaplaýjy üçin impuls okaýjy

Diehl gury bir uçuşly suw hasaplaýjy üçin impuls okaýjy

NB-IoT aýratynlyklary 1. Iş ýygylygy: B1, B3, B5, B8, B20, B28 we ş.m : Nearakyn wagtda tehniki hyzmat etmek üçin ulanylyp bilner, şeýle hem NB-ni hasabat bermäge itergi berip biler.Kuwwatly duýgur usuly kabul edýär, duýgur duýgurlyk ýokary ...

Okamak → HAK
HAC-ML LoRa Pes energiýa sarp ediş simsiz AMR ulgamy

HAC-ML LoRa Pes energiýa sarp ediş simsiz AMR ...

HAC-ML modulynyň aýratynlyklary 1. Bubble hasabat maglumatlary her 24 sagatdan bir gezek awtomatiki usulda 2. Köp kanally we köp tizlikli awtomatiki kommutasiýa teklip edýär, ýygylyk päsgelçiliginiň öňüni almak üçin 3. TDMA aragatnaşyk re modeimini ulanyp, aragatnaşyk wagt bölümini awtomatiki sinhronlap bilýär we maglumatlaryň çakyşmagynyň öňüni alýar.4. Bilelikdäki kanal päsgelçiliginiň öňüni almak üçin ýygylygy kesmek tehnologiýasyny ulanmak.Üç iş rejesi LOP1 (uzakdan real wagt oýanmak, jogap wagty: 12s, ...

Okamak → HAK
LoRaWAN Simsiz metr okamak moduly

LoRaWAN Simsiz metr okamak moduly

Modulyň aýratynlyklary 1. Halkara umumy standart LoRaWAN protokolyna laýyk geliň.O OTAA işjeň tora girmek arkaly, modul tora awtomatiki goşulýar.Communication Aragatnaşyk şifrlemek üçin torda täsin 2 toplum gizlin açar döredilýär, maglumatlaryň howpsuzlygy ýokary.Frequ ýygylygy we tizligi awtomatiki çalyşmagy, päsgelçiliklerden gaça durmak we ýeke aragatnaşygyň hilini ýokarlandyrmak üçin ADR funksiýasyny işlediň.Multi Köp kanally we köp tizlikli, effektli awtomatiki kommutasiýa amala aşyryň ...

Okamak → HAK

Kompaniýanyň tertibi

2001-nji ýylda döredilen Şençzhenen Hac telekom tehnologiýa kärhanasy, Hytaýda 100MHz ~ 2.4GHz ýygylyk aralygynda senagat simsiz maglumat aragatnaşyk önümlerini öndürmek we satmak boýunça ýöriteleşen ilkinji ýokary tehnologiýaly kärhana.

 • -
  Gurluş wagty
 • -
  Senagat tejribesi
 • -
  Oýlap tapyş we patent
 • -
  Kompaniýanyň işgärleri

tehniki hyzmat

hyzmaty

LoRa tehnologiýasy

LoRa tehnologiýasy, uzak aralyga, pes güýçli aragatnaşyk üçin ýörite döredilen täze simsiz protokol.LoRa Uzyn aralyk radiosyny aňladýar we esasan M2M we IoT torlary üçin niýetlenendir.Bu tehnologiýa köpçülige ýa-da köp kärendeçi torlara şol bir ulgamda işleýän birnäçe programmany birikdirmäge mümkinçilik berer.

LoRa tehnologiýasy Koprak oka

NB-IoT / CAT 1

NB-IoT, täze IoT enjamlarynyň we hyzmatlarynyň giň toplumyny üpjün etmek üçin işlenip düzülen standartlara esaslanýan pes güýçli giňişlik (LPWA) tehnologiýasydyr.NB-IoT, esasanam çuňňur örtükde ulanyjy enjamlarynyň kuwwatyny, ulgam kuwwatyny we spektr netijeliligini ep-esli ýokarlandyrýar.10 ýyldan gowrak batareýa ömri, köp ulanylyş ýagdaýlary üçin goldanylyp bilner.

NB-IoT / CAT 1 Koprak oka

Custörite hyzmat

Dürli ýöriteleşdirilen hyzmaty goldap bileris.PCBA, önüm jaýyny dizaýn edip bileris we dürli görnüşli datçikli dürli simsiz AMR taslamalaryna esaslanyp, islegleriňize görä funksiýalary ösdürip bileris, mysal üçin, magnit däl rulon datçigi, magnit däl induksiýa datçigi, magnit garşylyk datçigi, kamera göni okamak datçigi, ultrases datçigi, gamyş wyklýuçateli, zal datçigi we ş.m.

Custörite hyzmat Koprak oka

Doly çözgüt

Elektrik hasaplaýjy, suw hasaplaýjy, gaz hasaplaýjy we ýylylyk hasaplaýjy üçin dürli doly simsiz hasaplaýjy çözgütleri hödürleýäris.Onda metr, ölçeg moduly, şlýuz, el terminaly we serwer bar we maglumatlary ýygnamak, ölçemek, iki taraplaýyn aragatnaşyk, metr okamak we klapan dolandyryşy bir ulgamda birleşdirýär.

Doly çözgüt Koprak oka

Çözgüt

Suw hasaplaýjy, gaz hasaplaýjy, elektrik hasaplaýjy we ýylylyk hasaplaýjy üçin simsiz AMR çözgütleri bilen üpjün etmäge üns berýäris.

Has giňişleýin görüň

NB-IoT / LTE Cat1 Simsiz metr okamak çözgüdi

Okamak →

LoRaWAN Simsiz metr okamak çözgüdi

Okamak →

Impuls okaýjy metr okamagyň çözgüdi

Okamak →

LoRa simsiz metr okamak çözgüdi

Okamak →

Metriň okalmagy çözgüdi

Okamak →

Habar merkezi

23-04-25

5.1 Baýram habarnamasy

Gadyrly müşderiler, HAC Telecom kompaniýamyzyň 5.1 dynç alyşy üçin 2023-nji ýylyň 29-njy aprelinden 2023-nji ýylyň 3-nji maýyna çenli ýapyljakdygyny habar bermegiňizi haýyş edýäris.Bu wagtyň dowamynda biz bolmaz ...

23-02-27

Akylly suw akylly ölçeg

Dünýä ilatynyň köpelmegi bilen arassa we arassa suwa bolan isleg aladaly derejede ýokarlanýar.Bu meseläni çözmek üçin köp sanly ýurt ...

23-02-16

W-MBus näme?

Simsiz-MBus üçin W-MBus, radio ýygylygy uýgunlaşmasynda Europeanewropa Mbus standartynyň ewolýusiýasy.Bu hünärmenler tarapyndan giňden ulanylýar ...

23-02-10

Suw ölçeýji AMR ulgamynda LoRaWAN

S: LoRaWAN tehnologiýasy näme?J: LoRaWAN (Uzyn aralyk giň meýdan tory), zatlaryň interneti (IoT) amaly programmalary üçin döredilen pes güýçli giň tor (LPWAN) protokoly ...

23-02-01

Hytaýda Täze ýyl dynç alyşy gutardy !!!Indi işe başlaň !!!

Gadyrly täze we köne müşderiler we dostlar, Täze ýylyňyz gutly bolsun!Bahar baýramynyň gutly bolsun, şereketimiz 2023-nji ýylyň 1-nji fewralynda kadaly işe başlady we hemme zat işleýär ...

Has giňişleýin görüň